Tüm Türkiye'deyiz.
Untitled Document
 HİZMETLERİMİZ > Sıcak Su Arama
Sıcak Su Arama


1. BÜRO ÇALIŞMASI
Büro çalışması çerçevesinde yürütülecek çalışmalar sırasında bölgelerde yapılmış jeolojik, jeofizik ve jeokimya çalışmaları varsa incelenmekte, ayrıca bölgenin uydu fotoğrafları temin edilip veri işlemden geçirilerek tektonik çizgisellikler ve alterasyon zonları belirlenmektedir.

2. ARAZİ ÇALIŞMASI
Bu aşamada, büro çalışmaları kapsamında derlenen bilgilerin yerinde görülmesi ve bu bilgilerin zenginleştirilmesi amacıyla arazi çalışmaları yapılmakta, bu çalışmalar sonucunda sahaların potansiyeli hakkında daha detaylı veriler elde edilmektedir. Bu çalışmaların detayı aşağıda verilmiştir.

2-1. JEOLOJİK REVİZYON
Elde edilen jeolojik bilgilerin sahada gözlenmesi ve doğrulanması, yeni bulgularla zenginleştirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

2-2. JEOKİMYA ÇALIŞMALARI
Sahada belirli aralıklarla karelaj yapılarak belirlenecek noktalarda toprak gazı ölçümleri (CO2) çalışmaları yapılmaktadır. Derinlerde bulunan ve jeotermal potansiyel içeren çatlak zonlarından serbest kalan gazlar düşük viskoziteleri nedeniyle örtü kayaçları kat ederek yüzeye kadar ulaşırlar. Yüzeydeki toprak içerisinde yapılacak gaz ölçümlerinde elde edilen yüksek gaz değerleri yeraltındaki jeotermal akışkanların varlığını ve konumunu belirlemede yardımcı bilgi olarak kullanılmaktadır.

Hedef sahada bulunan su çıkışlarında hem kaynak başında hem de laboratuvarda su kimyası analizleri yapılmakta olup bu analizler jeotermal

2-3. JEOFİZİK ÇALIŞMALAR
Jeotermal potansiyeli olan ve gerek jeolojik bulgular gerekse jeokimya çalışmalarıyla daraltılan bölgelerde elektrik özdirenç, manyetik ve sismik yansıma ölçümleri yapılmaktadır. Yeraltında sıcak su içeren zonlar, hem suyun bol mineralli olması nedeniyle iletken olması hem de sıcak suyun bulunduğu kayaçları bozarak killeştirip iletken yapması nedeniyle civar kayaçlara göre düşük özdirenç değeri vermektedir. Elektrik özdirenç çalışmalarında iki ayrı yöntem ile veri toplanmaktadır. Birinci yöntemde Schlumberger elektrot dizilimi kullanılarak düşey elektrik sondaj (DES) uygulaması ile nokta bazında 1500 metre derinliğe kadar yer altı elektrik iletkenlik özellikleri ölçülmektedir. İkinci yöntemde ise belirlenen profiller boyunca modern çok kanallı kaydediciler ve geliştirilmiş veri işlem - veri yorumlama programları kullanılarak yeraltının iki boyutlu ve üç boyutlu tomografisi çıkarılmaktadır.

Manyetik ölçümlerde ise; fay zonlarında oluşan alterasyonlar nedeniyle ortaya çıkan mineralizasyon değişimleri manyetik anomalilere neden olmakta ve fay araştırmalarında destek bilgiler vermektedir.

Sismik yansıma çalışmaları ise yeraltının en net fotoğrafını veren ancak maliyeti yüksek, uygulama sürati yavaş bir yöntemdir. Bu nedenle diğer tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra mümkün olduğunca az sayıda profil ile diğer çalışmalarda gözlenen tektonik yapıları daha net olarak görmek ve nihai sonucu almak üzere sismik yansıma profilleri kaydedilmektedir.

VİDEOLAR

 

© Tüm Yazılar ve Görsellerin Yasal Hakkı Cnr-Group 'a aittir.